Pécsi Tudományegyetem

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 

SZEKCIÓ FELHÍVÁSA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

FELHÍVÁS

a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Humán Tudományi Szekciójában való részvételre


 

1. Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője:

Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Telefon: 06 (72) 503-600

Honlap: http://btk.pte.hu

A Szekció honlapjának címe: http://otdk.pte.hu

A Szekció e-mail címe: otdk.human.2017@gmail.com

A rendezvény időpontja: 2017. április 18-21.

Ügyvezető elnök:

Dr. Fedeles Tamás

egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet,

Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék

06 (30) 887-7682; 06 (72) 503-600/23517

fedeles.tamas@pte.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Böhm Gábor

egyetemi adjunktus

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet,

Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

06 (30) 887-7707; 06 (72) 503-600/24364

bohm.gabor@pte.hu

 

Hallgatói képviselő:

Czeferner Dóra

PhD-hallgató

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

06 (20) 292-0060

czefernerd@gmail.com

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Máté Zsolt

egyetemi hallgató

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

06 (70) 593-4936

zsolt.mate@hotmail.com

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara ezúton meghirdeti a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A XXXIII. OTDK Humán Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas), valamint az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A XXXIII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében). (http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamume...)

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXIII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása tartalmazza (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas),részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete (http://www.otdk.hu/media/uploads/negyesmelleklet.pdf) tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXIII. OTDK Központi Felhívása tartalmaz. (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas)

A másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat, amelyeket e szak keretében készítettek.

2.2. A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei

A pályamunkának tartalmilag eredeti kérdésfelvetéssel bíró, saját kutatáson alapuló tudományos írásműnek kell lennie. Tartalmi szempontból ajánlott továbbá az adott szakterületeken bevett kutatási és értekezési gyakorlat figyelembe vétele.

3. Idegen-nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai

Az OTDK nyelve a Központi Felhívás értelmében a magyar. A szóbeli bemutatás az idegen nyelvű tagozatokban magyar és a tagozatnak megfelelő idegen nyelven is történhet, de a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák.

A „Modern nyelvek és irodalma és kultúrája”, valamint a „Nyelvtudomány” szekció idegen nyelvű tagozataiban a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák. Az idegen nyelvű szóbeli bemutatás szándékát a nevezés során jelezni kell az OTDT online rendszerben.

4. Tagozatok

4.1. Tervezett tagozatok

  • Magyar irodalom- és kultúratudomány
  • Modern nyelvek irodalma és kultúrája
  • Irodalomelmélet
  • Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány
  • Nyelvtudomány
  • Történettudomány
  • Orientalisztika
  • Ókortudomány – Klasszika-filológia
  • Művészettörténet
  • Régészet
  • Néprajz
  • Vizuális kultúra
  • Színháztudomány
  • Fordítástudomány

A beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében a tagozatok tovább bonthatók (önálló zsűrik). Bármely tagozat abban az esetben szervezhető, ha a pályamunkákból legalább 5 db, és azok fele más-más intézményből érkezik.

Szükség szerint lehetséges interdiszciplináris tagozatok szervezése is. A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

4.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

Az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 5 dolgozat beérkezése. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2017. április 3-ig.

5. A jelentkezés módja

A) A hallgatói nevezés lépései

A.1.) Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 napon belül):

Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása az e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. (A Központi Felhívás 2. számú mellékletében leírtak szerint, az OTDT online rendszeréből megküldött e-mail megküldése után).

(http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamume...).

A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás 3. számú melléklete (http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf), valamint a Szekció jelen felhívásának 2.2. és 7. pontja tartalmazza.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent nevezést a XXXIII. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, az 5.A.2. pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.

A.2.) A nevezési időszakban

Nevezési időszak: 2016. szeptember 15. – 2017. január 11. (szerda) 23.59 (CET)

Nevezési határidő: 2017. január 11. (szerda) 23.59 (CET)

 A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

 Az angol és a magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve ezektől eltér, akkor magyarul és a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni. A rezümére vonatkozó leírást a Központi Felhívás 3. számú melléklet tartalmazza (http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf).

 Az adatok kitöltését, a rezümék felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.

A.3.) Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése

A BA, BSc képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a XXXIII. OTDK Központi Felhívásában és annak mellékleteiben, valamint a Szekció jelen felhívásában foglalt követelményeknek – a XXXIII. OTDK-ra benevezhető.

Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a XXXIII. OTDK-ra) osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és

A) ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató)

VAGY

B) a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a XXXIII. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató)

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

A) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozattal megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos.

VAGY

B) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/ diplomatervével nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik.

VAGY

C) A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként (az erről szóló igazolást a nevezéshez mellékelni szükséges).

Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az A) vagy a B) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell töltenie a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét, ugyanis nem fogadható el olyan pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak legalább a következőkben kell eltérnie:

A TDK-pályamunkában legalább 10 %-nyi szövegszerű eltérés várható el a szakdolgozathoz képest.

A feltöltést az OTDT online rendszerében kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatóknak arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy „A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozatéval megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; és igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a nevezés véglegesítése után a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a nevezési lapjukat ezt követően a nyilatkozattal együtt ki kell nyomtatniuk, és alá kell írniuk, illetve témavezetőjükkel alá kell íratniuk.

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a TDT-elnök részére átadott nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell két (2) példányban az alább felsorolt dokumentumokat, amelyeket a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára, valamint a Szekciót rendező intézmény részére kell megküldeni:

   • az OTDT online rendszeréből kinyomtatott nevezési lap, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit a nevező hallgató(k)nak és a témavezetőnek kell aláírnia;
   • a C) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).

Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak át kell adniuk továbbá kettő (2) példányban:

   • az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolatát.

A.4.) A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok

Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére vonatkozó határidő (postabélyegző dátuma): 2017. január 16. (hétfő)

A.4.1. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya.

A.4.2. Azon abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók dokumentumai, akikre az 5.A.3. pont vonatkozik (a szükséges dokumentumokat is az 5.A.3. pont tartalmazza).

B) Az intézményi TDT-elnök feladatai

B.1.) Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):

Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint. (http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamume...)

B.2.) A hallgatói nevezést (2017. január 11.) követő öt napon belül:

B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása.

B.2.3. Összegyűjteni a hallgatóktól a nyomtatott, aláírt nevezési lapokat, valamint azon abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók dokumentumait, akikre az 5.A.3. pont vonatkozik

B.3.) Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a Szekciót rendező intézménynek a következők szerint:

Határidő (postabélyegző dátuma): 2017. január 16. (hétfő)

B.3.1.) Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok:

    • A Humán Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
    • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen felhívás 5.A.3. pontjának megfelelően.

Az OTDT Titkárságának postacíme:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ”, valamint azon szekciók nevét, amelyeknek dokumentációját a csomag tartalmazza.

-7-

B.3.2.) A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok:

     • A Humán Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
     • A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya
     • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen felhívás 5.A.3. pontjának megfelelően.

A Szekciót rendező intézmény postacíme:

Dr. Böhm Gábor

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel, hogy: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, OTDK Humán Tudományi Szekció”!

A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.

Ahhoz, hogy a nevezések jóváhagyásra kerülhessenek, a nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez be kell küldeni a TDT-elnökök/TDK-felelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az intézményi/kari TDT-elnök/TDK-felelős aláírásával ellátott összesített jegyzékkel együtt.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!

6. A nevezési és a részvételi díj

A konferencia nevezési díjának összege 5000.- forint/pályamunka, amelyet a Szekciót rendező intézmény részére kell a későbbiekben megadott módon elküldeni.

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény 2017. március 10-ig közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.

A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről, a nevezési és részvételi díjak befizetésének módjáról és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hivatalos honlapján értesülhetnek az érdeklődők, amely elérhető majd a http://otdk.pte.hu/human oldalon, továbbá a szervezők e-mail-ben is értesítik az érintett felsőoktatási intézmények TDT-elnökeit 2017. február 15-ig.

7. A pályamunka és az összefoglaló (rezümé), valamint az előadás (prezentáció) benyújtásának rendje

A pályamunkák és az összefoglalók (rezümék) formai követelményeit szekciónként a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 3. számú melléklete foglalja össze.

(http://www.otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf)

A pályamunkával kapcsolatos formai követelmények a Humán Tudományi Szekcióban:

A pályamunkák formai követelményeit szekciónként a Központi Felhívás 3. számú melléklete foglalja össze. (http://www.otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf)

A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 90.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adható be.

A dolgozatot az OTDT online rendszerébe kell feltölteni. A feltöltött pályamunkán kizárólag a cím és a jelige szerepelhet, a file nevét az online rendszer automatikusan generálja. (Kérjük, hogy a pályamunkában ne szerepeljen köszönetnyilvánítás vagy bármilyen egyéb adat, ami a dolgozatot beazonosíthatóvá teheti.)

A pályamunkát nem kell előre papír alapon benyújtani.

A pályamunka egy példányát (bekötve, befűzve) a hallgatónak magával kell vinni a konferenciára 2017 áprilisában, és a tagozati ülésen a bírálóknak átadni.

A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A benevezett pályamunkákat plágiumkereső szoftverrel vizsgáljuk meg. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.

Az előadás benyújtásának rendje:

Az előadások prezentációit a hallgatók a konferencia szóbeli fordulójára hozzák magukkal adathordozón. A szervezők a ppt fomátumot ajánlják, prezi használatát a konferencia helyszínein esetlegesen akadozó wifi-szolgáltatás miatt nem javasoljuk!

8. A dolgozat és az előadás értékelése

A dolgozatok értékelési szempontjait a Humán Tudományi Szekció jelen felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

A benyújtott pályamunkákat írásban két szakmai bíráló értékeli, a Humán Tudományi Szekció jelen felhívásának 1. számú mellékletben megadott szempontok alapján. Az írásbeli bírálatra bírálatonként 30 pont adható. Ha a dolgozat bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (13 vagy annál nagyobb pontkülönbség esetén), a Szekciót rendező intézmény harmadik bírálót kér fel a munka tudományos értékének eldöntésére. Három bírálat esetén az írásbeli pontszám az egymáshoz két közelebb eső pontszám összege. Amennyiben a két írásbeli bírálat összege nem ér el a megszerezhető 60 pontból 35 pontot, a dolgozat nem kerülhet bemutatásra az OTDK-n. A Szekció rendezői törekednek arra, hogy a bírálatok legkésőbb a konferenciát megelőző 10. napig elkészüljenek, de ha ez nem valósul meg, úgy ezen ok miatt a pályamunka nem zárható ki az OTDK-ról.

Az elkészült bírálatokat a Szekció rendezői az OTDT online rendszerében publikálják a konferencia után, és csak a pontszámok lesznek megtekinthetők a hallgatók számára.

Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló zsűri végzi. A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 20 perc áll rendelkezésre, amelyet 10 perc vita követ.

A szóbeli értékelés maximális pontszáma 30 pont. Az előadás értékelési szempontjait a Humán Tudományi Szekció jelen felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

9. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, azonban a minősített helyezések és a különdíjak száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át.

10. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók. (http://otdk.hu/media/uploads/otosmelleklet.pdf)

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2015. december 12.

 

Dr. Borsodi Csaba Dr. Fedeles Tamás
egyetemi docens egyetemi docens
az OTDT Humán Tudományi Szakmai a XXXIII. OTDK Humán Tudományi
Bizottságának elnöke Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

 

A Humán Tudományi Szekció felhívásának

1. számú melléklete

A dolgozatok értékelési szempontjai


 

I. Az írásbeli munka értékelése

A téma eredetisége, újdonsága, fontossága. Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést?

5 pont
A dolgozat új eredményei, a felvetett problémák újszerűsége 5 pont
A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata 5 pont
A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága 5 pont
A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája 5 pont
A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása 5 pont

Összesen: 30 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése

Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége: 10 pont
Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.): 10 pont
A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség: 10 pont

 

Összesen: 30 pont

Az OTDK dolgozatra összesen 90 pont szerezhető (30-30 pont a két írásbeli bírálótól, további 30 pont a szóbeli bemutatáson). Az országos konferenciára csak az a dolgozat bocsátható, amely a két opponenstől összesen legalább 35 pontot kapott.

Amennyiben a két szakmai bíráló által adott pontszám között a különbség 13 pont vagy annál nagyobb, harmadik bíráló felkérése szükséges. Ebben az esetben az írásbeli összpontszámot a két egymáshoz közelebb eső pontszám összege adja.

A dolgozatok a témához kapcsolódó idegen nyelven is beadhatók.

A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 20 perc. A vita időtartama 10 perc.

*

Kívánatos, hogy a helyi konferenciák értékelése is ezen szempontok alapján történjen