Ugrás a tartalomra

A Szekció témakörei/tagozatai és rezümékötet

 

FIGYELEM!

 

A Konferencia Tagozati táblája elérhető ITT

A Konferencia Részletes tagozati beosztása elérhető ITT!

 

A Konferencia Rezümékötete elérhető ITT!

 

A Szekció felépítése és a tervezett tagozatok/témakörök
tagozatok

 

  • Pedagógiai alszekció: neveléselméleti, nevelésfilozófiai, oktatáselméleti (didaktika), nevelés- és iskolatörténeti, összehasonlító pedagógiai, szociálpedagógiai, gyermekvédelmi, köz- és felsőoktatás-politikai, oktatás-gazdaságtani, oktatásjogi, oktatásigazgatási és nevelésszociológiai kutatások, valamint tágabb értelemben vett, interdiszciplináris kapcsolatrendszerében értelmezhető gyógypedagógia elméleti és történeti témakör*
    • Figyelem! Nem tartoznak a Pedagógiai Szekcióba a döntően szakmódszertani (tantárgypedagógiai), illetve oktatástechnológiai (oktatástechnikai) indíttatású és tartalmú TDK-pályamunkák, amelyekkel az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójába lehet nevezni.
  • Pszichológiai alszekció: általános lélektan, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, személyiségpszichológia, klinikai- és egészségpszichológia, sportpszichológia és egyéb alkalmazott pszichológia stb.
  • Andragógiai alszekció: az andragógia pedagógiai és pszichológiai kérdései, felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőtt nevelés, közművelődés, élethosszig tartó tanulás, művelődésszociológia, közösségszervezés, esztétikai tudatformálás és nevelés, vezetéselmélet és intézményrendszer, emberierőforrás-tanácsadó, kulturális mediátor, kulturális turizmus, múzeumi mediáció, művelődéselmélet, művelődéspolitika, kommunikációelmélet (kivéve a kifejezetten matematikai, ismeretelméleti, szociológiai munkákat) művelődéstörténet (kivéve a nyelvészeti, néprajzi, vallásfilozófiai, tudománytörténeti, zenei dolgozatok
  • Könyvtártudományi alszekció: könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet, sajtótörténet, a művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai, olvasáskutatás (olvasáspszichológia, olvasáspedagógia, olvasásszociológia), könyvtárpedagógia, a gyűjteményszervezés, formai és tartalmi feltárás, tájékoztató munka, könyvtári menedzsment, a könyvtár szociális funkciói. A könyvtár mint az élethosszig tartó tanulás egyik színtere. A könyvtárügy aktuális kérdései

A végleges tagozati beosztás a beérkezett pályamunkáktól függően eltérhet a fentiektől! A végleges tagozati beosztás a pályamunkák beérkezését és besorolását követően kerülnek feltüntetésre jelen oldalon.

 

Rezümékötet

(A pályamunkák beérkezését és besorolását követően válik elérhetővé)