Ugrás a tartalomra

Bemutatkozás

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

KULTÚRATUDOMÁNYI, PEDAGÓGUSKÉPZŐ ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

 

PTE KPVK szekszárdi campus

 

„Hiszek a lélekben, mely szereti a világot; annyira szereti, hogy újracsinálja, annyira szereti, hogy meg sem elégszik vele”, írja Szekszárd nagy szülöttje, Babits Mihály Örökkék ég a felhők felett című hitvallásában. Ebben a babitsi gondolatban ott rejlik egy valódi egyetem feladata is: a világot megértő, szerető, és ennek a tudásnak, szeretetnek a jegyében újat teremteni képes emberfők kiművelése. Nem lehet alapvetőbb célja egy egyetemnek, egyetemi karnak, mint olyan kritikusan és kreatívan gondolkodni képes értelmiségieket képezni, akik a gyakorlatban is megfelelően kamatoztatható tudásuk révén hozzá tudnak járulni a világ jobbá tételéhez. Ez a törekvés határozza meg a Pécsi Tudományegyetem legfiatalabb karának, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karnak (KPVK) a krédóját is.

A szekszárdi és pécsi képzőhellyel rendelkező kar magas színvonalú oktatási és tudományos tevékenységgel, képzési kínálatának folyamatos fejlesztésével kínál születése óta korszerű válaszokat korunk kulturális, társadalmi és gazdasági kihívásaira. A kar a térség valódi képzési, továbbképzési, kulturális, tudományos centrumává vált; olyan szakmai műhellyé, amelynek keretein belül elméletileg megalapozott, ugyanakkor gyakorlatorientált tudáshoz jutnak a pedagógusnak, kulturális és vidékfejlesztési szakembernek tanuló hallgatók. Mindez elsősorban a kar kiválóan képzett, szakmailag elismert oktatóinak köszönhető, akik hazai és nemzetközi tudományos közéletben végzett munkájuk mellett nagy figyelmet szentelnek a hallgatókkal való folyamatos együttműködésnek, a tehetséggondozásnak is. A karon tanító professzorok, docensek, tudományos főmunkatársak, adjunktusok, tanársegédek és mesteroktatók hivatásuk, kutatási területük jeles képviselői, akik nyitottak a személyre szabott, korszerű oktatási módszerek alkalmazására.

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 2015. szeptember 1-jén született meg a két jogelőd kar, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a szekszárdi központú Illyés Gyula Kar összevonásával. A Kar elnevezése is mutatja az irányultságot, a regionális szükségletekre koncentráló képzési szerkezetet. Az új Kar missziója a társadalmi felzárkóztatás segítése, a fiatalok helyben történő diplomaszerzésének, és ily módon itteni letelepítésének segítése. Itt működik továbbá a Belső Képzési Központ, mely 2012-es létrehozatalának alapgondolata az volt, hogy az egyetemi dolgozók, valamint a külső piaci megrendelők továbbképzését magas szakmai színvonalon, de egyúttal költségkímélő módon, a PTE tudásbázisának kiaknázásával valósítsák meg.

Jelenleg sokévtizedes múlttal és tapasztalattal, az alsófokú pedagógusképzés teljes köre (csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus (német nemzetiségi), tanító (német nemzetiségi), illetve a szakoktató és gyógypedagógia szakok), a társadalomtudomány (szociális munka szak), a művészeti képzések (környezetkultúra és gyártásszervező szakok), valamint a vidékfejlesztés (szőlész-borász, vidékfejlesztési agrármérnök szakok) jelenti azt az oktatási és kutatási alapot, amelyre ráépíthető a jövő. A képzési portfólió folyamatosan bővül. 2020-ban a gyártásszervező, 2021. évi kezdéssel a mezőgazdasági felsőoktatási szakképzések színesítik tovább a palettát.

A kar a tudásbővítés nyomán egyrészt mesterképzések (neveléstudomány mesterszak kora gyermekkor pedagógiája specializáció, gyermekkultúra és szociálpedagógia mesterszakok), másrészt szakirányú továbbképzési szakok széles körét kínálja (az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének módszerei, gyermek és ifjúságirodalmi szakember, játékpedagógia és szabadidő szervező​ szakok a pedagógia területén; borturizmus és borgasztronómia és természetpedagógia szakok a vidékfejlesztés köréből; közösségi művelődés, Public relations és szóvivő és zociális gazdasági menedzser szakok a kultúra- és társadalomtudomány területéről).

 

Az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet szervezésében további lehetőségként jelennek meg akkreditált pedagógus tanfolyami továbbképzések, műveltségi terület részismereti képzések valamint pedagógus szakvizsgák.

Az Illyés Gyula Szakkollégium 2011 őszén alakult a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán. A szakkollégium célja azon tehetséges, kutatni vágyó hallgatók segítése, akik az alapképzésen túlmutató tudást szeretnének megszerezni, és akiket motivál a szakkollégiumi mozgalomnak megfelelő társadalmi felelősségvállalás. A szakkollégisták jelentős ösztöndíjak (Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj, Jari Vílén Ösztöndíj, ÚNKP Ösztöndíj, Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj) és más elismerések (Bezerédi Amália Emlékérem) birtokosainak mondhatják magukat.

A KPVK tudományos és innovációs tevékenységével kapcsolatos fontos kihívás, hogy mennyire képes a Kar kutatási célkitűzéseit összehangolni a régióban jelentkező társadalmi, gazdasági, kulturális igényekkel, elvárásokkal. A Kar oly módon válhat a régió életének meghatározó elemévé, hogy folyamatosan felméri és képzési, kutatási programjai megvalósításakor figyelembe is veszi az intézmények, vállalkozások, civil szervezetek által jelzett társadalmi, gazdasági, kulturális szükségleteket. E megfontolások jegyében a KPVK 2018-ban négy olyan szervezeti egységet alakított ki, amelyek kapcsolóelemekként működnek a Kar kutatási, képzési és szolgáltatási tevékenységét integráló partneri együttműködések kialakításában: Dienes Zoltán Pedagógus-továbbképzési és Gyermekkultúra Módszertani Kutatóközpont; IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont; Vidékfejlesztési Kutatóközpont; Kisebbségkutató Központ.

A KPVK-nak jelenleg 18 Európai Uniós országgal, valamint Norvégiával és Törökországgal, 12 tématerületen 55 felsőoktatási intézménnyel van Erasmus megállapodása. A Kar, illetve jogelődei már régóta kapcsolatban vannak a nyitrai magyar nyelvű felsőoktatással. Ez kölcsönös vezetői, oktatói, hallgatói, valamint újabban munkatársi kapcsolatokat is jelent. Kapcsolatfelvétel történt Németországban (Heilbronn), Lengyelországban (Krosno), Ausztriában (Bad Gleichenberg), Romániában (Gyergyószentmiklós), Szlovákiában (Nyitra) és Kazahsztánban (Asztana).

A legnépszerűbb mobilitási program, az Erasmus nagyszerű lehetőséget ad a tehetséges és fejlődni kívánó hallgatók számára, hogy értékes tanulmányi és szakmai tapasztalatokat gyűjtsenek külföldön. A hallgatók az elmúlt időszakban csereprogramokon jártak, illetve szakmai gyakorlatukat teljesítették többek között Törökországban, Németországban, Spanyolországban, Portugáliában, Máltán és Belgiumban. ERASMUS+ mobilitási projekt keretében az oktatók német, finn, török, spanyol, lengyel, román és szlovák egyetemeken tartottak előadásokat, szemináriumokat, tréningeket. További ösztöndíjak (pl. kétoldalú kapcsolatok kiemelt partnerintézményekbe) adtak lehetőséget németországi (Heilbronn, München), kazahsztáni (Asztana), romániai (Gyergyószentmiklós) tapasztalatcserékre, oktatásra. A partnerintézmények kutatóival való együttműködések eredménye közös publikációkban is megmutatkozik.

A kar képzési kínálatának fejlesztése során emellett kiváló kapcsolatot épített ki a Pécsi Tudományegyetem társkaraival, valamint több hazai és külföldi felsőoktatási intézménnyel, tudományos kutatóintézettel is, ami kiváló lehetőséget kínál hallgatóinknak arra, hogy közös képzési programok keretében, más egyetemeken, kutatóintézetekben tett tanulmányutak révén mélyítsék el ismereteiket. A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar hallgatói a Pécsi Tudományegyetem polgáraiként így válhatnak részeseivé mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország első egyeteme, a Pécsi Tudományegyetem kínál. Az itt tanuló hallgatók a magas színvonalú képzések révén Magyarországon és külföldön egyaránt jól kamatoztatható, piacképes tudást szerezhetnek; és mindenekelőtt olyan értelmiségiekként vehetik majd át diplomájukat, akik a maguk területén valóban hozzá tudnak valamit tenni a világ jobbá tételéhez.